Dokumentacija

III. Izmjene i dopune PPUO Sveti Petar u Šumi


U tijeku je izrada III. Izmjena i dopuna PPUO Sveti Petar u Šumi koja se provodi temeljem Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv. Petar u Šumi (“Službene novine Grada Pazina” broj 17/18.).  O prijedlogu navedemog plana provest će se javna rasprava a obavijest o istoj objaviti će se u dnevnom tisku "Glas Istre" te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Izmjenama i dopunama plana prethodi donošenje “Prometne studije”.