Dokumentacija

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. ID PPUO SVETI PETAR U ŠUMI


Temeljem čl. 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19.) objavljuje se Ponovna javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar u Šumi koja će se provesti od 8. lipnja 2020.g. do 16. lipnja 2020.g., a javno izlaganje će se održati 8. lipnja 2020.g. u zgradi "Čitaonica" s početkom u 19.00. sati.