Dokumentacija

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA -SUNČANA ELEKTRANA "ŠKRIPELJ"


Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš u postupku izrade UPU-a Sunčane elektrane "Škripelj" proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš kroz koji se utvrdilo da za navedeni plan nije potrebno provesti stratešku procjenu na okoliš. O istom se javnost informira objavom  Odluke koju donosi Načelnik.