Dokumentacija

Plan nabave


Plan nabave Općine Sveti Petar u Šumi za 2019. godinu. Općina Sveti Petar u Šumi donijela je Plan nabave Općine Sveti Petar u Šumi za 2019.g. (dalje: Plan nabave), a sve izmjene i dopune točke I. Plana nabave će se izvršiti u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN). Napomena: Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju u analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) (dalje: Pravilnik) propisuje se sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta. Pravilnik je stupio na snagu 1.1.2018. godine. Člankom 3. Pravilnika Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja proračuna ili financijskog plana. Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine. Sve izmjene ili dopune plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave. Člankom 4. Pravilnika regulirano je da je Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje EOJN) u roku od osam dana od donošenja ili promjene. Sukladno navedenom, Plan nabave objavljuje se u EOJN u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav, a pretragu je moguće izvršiti upisivanjem naziva naručitelja ( OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI), odabirom odgovarajuće godine Plana, te “Kreirati izvješće” .

Dokumenti Datum
PLAN NABAVE ZA 2020. g.pdf 18. veljača 2020
PLAN NABAVE ZA 2019. g.doc 15. siječanj 2019
PRVE IZMJENE Plana Nabave za 2018.g.docx 15. siječanj 2019
I. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU.pdf 3. siječanj 2018
PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU.pdf 28. ožujak 2017