Dokumentacija

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Sv. Petar u Šumi


Temeljem čl. 96. Zakona o prostornom uređenju, objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar u Šumi