Dokumentacija

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "SUNČANA ELEKTRANA ŠKRIPELJ"


U postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja dijela Poslovne zone "Škripelj", a za potrebe izgradnje i uređenja sunčane elektrane, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, provest će se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu UPU-a "Sunčana elektrana Škripelj.

Razlozi, ciljevi, potrebne radnje zbog čega se provodi ovaj postupak kao i osbe i javno pravna tijela koja učestvuju u postupku utvrđeno je Odluci koja je dana u privitku.