Dokumenti

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Sv. Petar u Šumi

III. Izmjene i dopune PPUO Sveti Petar u Šumi

Općina Sveti Petar objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za: Nacrt prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje

IZBORI ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA

Dokumenti Datum
Rješenje o određivanju biračkog mjesta.pdf 19. travanj 2019

IZBORI ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA KOJE PROVODE AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO U 2019.GODINI