Dokumenti

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za podrške organizacija civilnog društva koje se bave aktivnostima od interesa za opće dobro za 2019.g

SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA

Grad Pazin je, kao osnivač Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Zakladi „Hrvatska za djecu“ iskazao je interes za osiguranjem prehrane djece u Osnovnoj i Područnim školama Vladimira Nazora Pazin. Projektom će se financirati podmirivanje troškova školske marende u iznosu od 5,50 kuna dnevno u drugom polugodištu.Pozivaju se roditelji djece koja pohađaju navedene osnovne škole, čiji prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (u razdoblju od 01. siječnja 2018. godine do zaključno 31. prosinca 2018.) ne prelazi iznos od 2.000,00 kn, da se odazovu na ovaj poziv te da traženu dokumentaciju dostave u TAJNIŠTVO OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA odnosno u TAJNIŠTVO PODRUČNE ŠKOLE SV. PETAR U ŠUMI najkasnije do 08. veljače 2019. godine.Sufinanciranje će se osigurati za djecu u potrebi u slučaju kada su ispunjeni najmanje sljedeći uvjeti:dijete je polaznik jednog od 8 (osam) razreda osnovne škole;prihod obitelji u kojoj živi dijete ne iznosi više od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna i nula lipa) po članu zajedničkog kućanstva, sukladno Zakladinom Pravilniku o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora, odnosno za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.;obitelj u kojoj živi dijete nije prethodno ostvarila potporu od Zaklade za fizičke osobe u svrhu pokrića troškova školske prehrane za prijavljeno dijete za šk. god. 2018./2019.Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz prethodne točke je sljedeća:1.potvrda o pohađanju pojedine osnovne škole, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe (ravnatelj osnovne škole), koja uključuje sve osnovne osobne podatke o djetetu (vidjeti Obrazac 1 na dnu)2.potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. (godišnja potvrda za 2018. )3.izjava koju potpisuje roditelj/skrbnik, prema predlošku koji je dostavila Zaklada (vidjeti Obrazac 2 na dnu)Dodatno, ako su roditelji sami financirali školsku prehranu u prethodnim mjesecima/danima drugog polugodišta, trebaju dostaviti i dokaz o tome (uplatnice i sl. za siječanj – veljača 2019.)

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu. Savjetovanje traje od 21. siječnja 2019. do 29. siječnja 2019. godine. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 29. siječnja 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, putem pošte ili osobno na adresu Općina Sv. Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi ili putem emaila – procelnik@svpetarusumi.hr – uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i Obrazac, možete preuzeti u nastavku. Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu koji je objavljen na internet stranicama Općine Sv. Petar u Šumi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Divlje odlagalište otpada

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Sveti Petar u Šumi je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad (divlje odlagalište) potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu: Općina Sveti Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi ili na e-mail: procelnik@svpetarusumi.hr

Dokumenti Datum
Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada.docx 6. studeni 2018

Dokumenti - gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom obuhvaća mjere za sprečavanje nastanka i smanjivanje količina otpada te mjere za sprječavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, a kao djelatnost obuhvaća sakupljanje, prijevoz, oporabu i zbrinjavanje te druge vrste obrade otpada uz nadzor istog. Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada na području Općine Sv. Petar u Šumi vrši trgovačko društvo “Usluga” d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin, Šime Kurelića 22, Pazin, sukladno Odluci o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi SN_05_2018.pdf Općinsko vijeće Općine Sveti Petar u Šumi donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi SN_05_2018.pdf Uspostavom novog sustava gospodarenja otpadom Trgovačko društvo Usluga d.o.o. Pazin kao pružatelj javne usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi donijelo je i novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada koji možete pogledati ovdje Cjenik_javne_usluge_prikupljanja_miješanog_komunalnog_otpada.pdf

PRORAČUN Općine Sv. Petar u Šumi za 2019.g. i Projekcija za 2020-2021.g.

Temeljem Zakona o proračunu (“Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine obvezno donijeti proračun za narednu godinu te projekcije za slijedeće dvije godine.Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu.Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršava JUO općine, radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata za slijedeće trogodišnje razdoblje obveza je primijeniti zakonom propisanu metodologiju vezano za sadržaj proračuna, programsko planiranje, proračunske klasifikacije i drugo.