Dokumenti

Divlje odlagalište otpada

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Sveti Petar u Šumi je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad (divlje odlagalište) potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu: Općina Sveti Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi ili na e-mail: procelnik@svpetarusumi.hr

Dokumenti Datum
Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada.docx 6. studeni 2018

Dokumenti - gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom obuhvaća mjere za sprečavanje nastanka i smanjivanje količina otpada te mjere za sprječavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, a kao djelatnost obuhvaća sakupljanje, prijevoz, oporabu i zbrinjavanje te druge vrste obrade otpada uz nadzor istog. Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada na području Općine Sv. Petar u Šumi vrši trgovačko društvo “Usluga” d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin, Šime Kurelića 22, Pazin, sukladno Odluci o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi SN_05_2018.pdf Općinsko vijeće Općine Sveti Petar u Šumi donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi SN_05_2018.pdf Uspostavom novog sustava gospodarenja otpadom Trgovačko društvo Usluga d.o.o. Pazin kao pružatelj javne usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi donijelo je i novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada koji možete pogledati ovdje Cjenik_javne_usluge_prikupljanja_miješanog_komunalnog_otpada.pdf

PRORAČUN Općine Sv. Petar u Šumi za 2019.g. i Projekcija za 2020-2021.g.

Temeljem Zakona o proračunu (“Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine obvezno donijeti proračun za narednu godinu te projekcije za slijedeće dvije godine.Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu.Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršava JUO općine, radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata za slijedeće trogodišnje razdoblje obveza je primijeniti zakonom propisanu metodologiju vezano za sadržaj proračuna, programsko planiranje, proračunske klasifikacije i drugo.

POZIV- PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019.

Sv. Petar u Šumi je jedinstveno naselje te nema formiranih mjesnih odbora,  naš je prijedlog da na predloženom obrascu dostavite Vaše prijedloge do roka propisanog ovim pozivom. Želja nam je da kroz vaše prijedloge, a u skladu s dostupnim sredstvima u proračunu općine zajedno doprinosimo boljoj kvaliteti života u našoj maloj općini.

Naš projekt je koncipiran na način da se Vašim neposrednim uključivanjem sukladno postojećoj regulativi prikupi što više kvalitetnih prijedloga te u okviru proračunskih mogućnosti općine Sv. Petar u Šumi udovolji željama mještana da izravno odlučuju o većem iznosu financiranja komunalnih akcija i projekata iz proračuna.

Molimo građane da svoje prijedloge dostave putem obrasca- Proračun 2019. u Jedinstveni upravni odjel općine Sv. Petar u Šumi ili na meil: mario.bratulic@gmail.com; procelnik@svpetarusumi.hr; financije@sv.petarusumi.hr  do najkasnije 22.listopada 2018. godine u 15.00 sati.

 

Načelnik općine

Dr.sc. Mario Bratulić

Dokumenti Datum
Prijavni obrazac- Proračun 2019..docx 3. listopad 2018

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Sv. Petar u Šumi u 2018. godini

Općina Sveti Petar u Šumi poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Sveti Petar u Šumi za 2018. godinu. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/manifestacija je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 23. ožujka 2018. godine.

Proračun Općine Sv. Petar u Šumi za 2018.g. i projekcija za 2019.-2020.g.