Dokumenti

Financijski izvještaji općine Sv. Petar u Šumi

Odluka o financiranju Udruga u 2017. g.

Dokumenti Datum
Odluke o dodjeli sredstava udrugama u 2017..pdf 22. lipanj 2017

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Plan nabave

Plan nabave Općine Sveti Petar u Šumi za 2019. godinu. Općina Sveti Petar u Šumi donijela je Plan nabave Općine Sveti Petar u Šumi za 2019.g. (dalje: Plan nabave), a sve izmjene i dopune točke I. Plana nabave će se izvršiti u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN). Napomena: Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju u analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) (dalje: Pravilnik) propisuje se sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta. Pravilnik je stupio na snagu 1.1.2018. godine. Člankom 3. Pravilnika Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja proračuna ili financijskog plana. Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine. Sve izmjene ili dopune plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave. Člankom 4. Pravilnika regulirano je da je Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje EOJN) u roku od osam dana od donošenja ili promjene. Sukladno navedenom, Plan nabave objavljuje se u EOJN u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav, a pretragu je moguće izvršiti upisivanjem naziva naručitelja ( OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI), odabirom odgovarajuće godine Plana (2019.), te “Kreirati izvješće” .

Dokumenti Datum
PLAN NABAVE ZA 2019. g.doc 15. siječanj 2019
PRVE IZMJENE Plana Nabave za 2018.g.docx 15. siječanj 2019
I. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU.pdf 3. siječanj 2018
PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU.pdf 28. ožujak 2017

Građani koji imaju prebivalište na području Općine mogu biti nazočni sjednicama Vijeća ili sjednicama radnih tijela Vijeća ne ometajući njihov rad, osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost isključena. Na sjednicama Vijeća i radnih tijela Vijeća mogu prisustvovati zainteresirane osobe - građani u broju koji ne ometa normalan rad Vijeća ili radnog tijela Vijeća.Osobe (građani) koje žele prisustvovati sjednicama tijela iz ovoga članka dužne su svoju namjeru o tome prijaviti predsjedniku tijela najkasnije dva (2) dana prije održavanja sjednice. Ukoliko svoj interes za prisustvovanje sjednicama tijela iskaže veći broj osoba od tehničkih mogućnosti, predsjednik tijela će odrediti osobe koje će prisustvovati sjednici.Za vrijeme prisustvovanja na sjednicama tijela građani nemaju pravo govoriti niti glasovati. Ako građanin na sjednicama tijela remeti red predsjednik tijela će mu narediti da napusti prostoriju u kojoj se održava sjednica.

Dokumenti Datum

PROGRAM JAVNIH POTREBA OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI