Dokumenti

Plan nabave

Plan nabave Općine Sveti Petar u Šumi za 2019. godinu. Općina Sveti Petar u Šumi donijela je Plan nabave Općine Sveti Petar u Šumi za 2019.g. (dalje: Plan nabave), a sve izmjene i dopune točke I. Plana nabave će se izvršiti u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN). Napomena: Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju u analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) (dalje: Pravilnik) propisuje se sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta. Pravilnik je stupio na snagu 1.1.2018. godine. Člankom 3. Pravilnika Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja proračuna ili financijskog plana. Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine. Sve izmjene ili dopune plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave. Člankom 4. Pravilnika regulirano je da je Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje EOJN) u roku od osam dana od donošenja ili promjene. Sukladno navedenom, Plan nabave objavljuje se u EOJN u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav, a pretragu je moguće izvršiti upisivanjem naziva naručitelja ( OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI), odabirom odgovarajuće godine Plana, te “Kreirati izvješće” .

Dokumenti Datum
PLAN NABAVE ZA 2020. g.pdf 18. veljača 2020
PLAN NABAVE ZA 2019. g.doc 15. siječanj 2019
PRVE IZMJENE Plana Nabave za 2018.g.docx 15. siječanj 2019
I. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU.pdf 3. siječanj 2018
PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU.pdf 28. ožujak 2017

Građani koji imaju prebivalište na području Općine mogu biti nazočni sjednicama Vijeća ili sjednicama radnih tijela Vijeća ne ometajući njihov rad, osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost isključena. Na sjednicama Vijeća i radnih tijela Vijeća mogu prisustvovati zainteresirane osobe - građani u broju koji ne ometa normalan rad Vijeća ili radnog tijela Vijeća.Osobe (građani) koje žele prisustvovati sjednicama tijela iz ovoga članka dužne su svoju namjeru o tome prijaviti predsjedniku tijela najkasnije dva (2) dana prije održavanja sjednice. Ukoliko svoj interes za prisustvovanje sjednicama tijela iskaže veći broj osoba od tehničkih mogućnosti, predsjednik tijela će odrediti osobe koje će prisustvovati sjednici.Za vrijeme prisustvovanja na sjednicama tijela građani nemaju pravo govoriti niti glasovati. Ako građanin na sjednicama tijela remeti red predsjednik tijela će mu narediti da napusti prostoriju u kojoj se održava sjednica.

Dokumenti Datum

PROGRAM JAVNIH POTREBA OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI

PPUO SV. PETAR U ŠUMI- II. Izmjene i dopune plana

Prostorni plan uređenja Općine Sv. Petar u Šumi-II. Izmjene i dopune plana donijete su na sjednici Općinskog vijeća 02. rijna 2015.g. i objavljene (S.N. Grada Pazina broj 27/15).Odluka o donošenju PPUO Sv. Petar u Šumi-Pročišćeni tekst Odluke za provođenje, objavljena (S.N. Grada Pazina broj. 49/15)

Program javnih potreba Općine Sv. Petar u šumi za 2017.g.

Dokumenti-pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15.) daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Zahtjev se može podnijeti:  1.    pisano poštom na adresu: Općina Sv. Petar u Šumi, Službenik za informiranje, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi ili neposredno putem pisarnice na istoj adresi  2.    telefonom na broj: 052 / 686 444; faksom na broj: 052 / 686 445  3.    na zapisnik kod Službenika za informiranje Klaudio Zgrablić  4.    putem elektroničke komunikacije: procelnik©svpetarusumi.hr   Zakon se može preuzeti/link: https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama