Dokumenti

Natječaj za studentske stipendije

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima u školskoj  2015/2016. godini.

 

Za školsku 2015/2016. godinu Općina Sv. Petar u Šumi raspisuje natječaj za dodjelu  studenske stipendije za nastavak školovanja u  višim školama ili  učilištima.

Stipendije se odobravaju za period trajanja obrazovnog programa dotične više škole ili učilišta, a studentima i za vrijeme apsolventskog staža u trajanju od šest (6) mjeseci.

Tekst natječaja sa popratnom dokumentacijom objavljen je u rubriciDOKUMENTI.

Natječaj je otvoren do 23. listopada 2015.

 

Općina Sv. Petar u Šumi

Ured načelnika

 

Dokumenti Datum

Program ukupnog razvoja


Statut i poslovnik o radu općinskog vijeća

Građani koji imaju prebivalište na području Općine mogu biti nazočni sjednicama Vijeća ili sjednicama radnih tijela Vijeća ne ometajući njihov rad, osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost isključena. Na sjednicama Vijeća i radnih tijela Vijeća mogu prisustvovati zainteresirane osobe - građani u broju koji ne ometa normalan rad Vijeća ili radnog tijela Vijeća.Osobe (građani) koje žele prisustvovati sjednicama tijela iz ovoga članka dužne su svoju namjeru o tome prijaviti predsjedniku tijela najkasnije dva (2) dana prije održavanja sjednice. Ukoliko svoj interes za prisustvovanje sjednicama tijela iskaže veći broj osoba od tehničkih mogućnosti, predsjednik tijela će odrediti osobe koje će prisustvovati sjednici.Za vrijeme prisustvovanja na sjednicama tijela građani nemaju pravo govoriti niti glasovati. Ako građanin na sjednicama tijela remeti red predsjednik tijela će mu narediti da napusti prostoriju u kojoj se održava sjednica.

Dokumenti Datum
Statut Opcine Sv. Petar u Sumi.pdf 10. studeni 2016
Poslovnik Opcinskog vijeca 2009. 1. siječanj 2009

Proračun za 2016. godinu

PLAN NABAVE

Dokumenti Datum
I. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU.pdf 22. lipanj 2017
PLAN NABAVE ZA 2016. god.pdf 22. lipanj 2017
Plan nabave za 2015. godinu 3. siječanj 2015

Proračun dokumenti od 2010. do 2015. godine