PROSTORNI PLANOVI

III. IZMJENE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI


PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. ID PPUO SVETI PETAR U ŠUMI

Temeljem čl. 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19.) objavljuje se Ponovna javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar u Šumi koja će se provesti od 8. lipnja 2020.g. do 16. lipnja 2020.g., a javno izlaganje će se održati 8. lipnja 2020.g. u zgradi "Čitaonica" s početkom u 19.00. sati.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Sv. Petar u Šumi

Temeljem čl. 96. Zakona o prostornom uređenju, objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar u Šumi

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Boška"


PPUO SV. PETAR U ŠUMI- II. Izmjene i dopune plana

Prostorni plan uređenja Općine Sv. Petar u Šumi-II. Izmjene i dopune plana donijete su na sjednici Općinskog vijeća 02. rijna 2015.g. i objavljene (S.N. Grada Pazina broj 27/15).Odluka o donošenju PPUO Sv. Petar u Šumi-Pročišćeni tekst Odluke za provođenje, objavljena (S.N. Grada Pazina broj. 49/15)