Skip Navigation Links

Općinsko poglavarstvo obavlja izvršne poslove lokalne samouprave i poslove državne uprave koji su mu povjereni zakonom.

Općinsko poglavarstvo:
- priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,
- predlaže Općinskom vijeću donošenje općih akata i mjera,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagači,
- izvršava ili osigurava izvršenje općih akata Općinskog vijeća,
- usmjerava djelovanje i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine odnosno poslova državne uprave koji se mogu obavljati u Općini,
- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine,
- upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Općine,
- donosi opće i pojedinačne akte te zaključke iz svoje nadležnosti,
- obavlja druge poslove predviđene zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.

Općinsko poglavarstvo ima 5 članova.
Općinski načelnik je po svom položaju i predsjednik Općinskog poglavarstva, a njegovi zamjenici su, kao članovi Općinskog poglavarstva, i zamjenici predsjednika Općinskog poglavarstva.
Članove Općinskog poglavarstva bira pojedinačno javnim glasovanjem Općinsko vijeće većinom glasova svih članova Općinskog vijeća, na prijedlog Načelnika.
Članovi Općinskog poglavarstva mogu biti birani između članova Općinskog vijeća i između ostalih građana Općine s biračkim pravom.
Članovi Općinskog poglavarstva mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz samoupravnog djelokruga Općine.
Općinsko poglavarstvo je za svoj rad odgovorno Općinskom vijeću.

Članovi Općinskog opoglavarstva Općine Sv. Petar u Šumi:

1.MARIO BRATULIĆ – NačelnikHDZ
2.NADIR BREŠĆIĆ – zamjenikHDZ
3.NEVEN TURČINOVIĆ-zamjenikHDZ
4.KLAUDIO ZGRABLIĆ- član HDZ
5.NIKOLA MACUKA- član HDZ

Važne vijesti
 
Strateški projekti
Publikacije
Vremenska prognoza
Oglasi


TV program