Skip Navigation LinksPočetak > Općinska uprava > Upravna tijela općine
Upravna tijela općine

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Općinsko vijeće, Općinsko poglavarstvo te za njihova radna tijela kao i poslove državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svoje nadležnosti a odgovoran je Općinskom poglavarstvu za zakonito, stručno, efikasno i pravovremeno obavljanje poslova.
Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Sveti Petar u Šumi upravlja pročelnik kojega na temelju javnog natječaja imenuje Općinsko poglavarstvo.
Unutarnji red i način rada Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje pročelnik svojim aktom, uz suglasnost Općinskog poglavarstva.

Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga i ovlasti:
- neposredno izvršava zakone, odluke i druge opće akte Općinskog vijeća i Općinskog
poglavarstva, te osigurava njihovo provođenje,
- prati stanje u područjima za koje je osnovan i o tome izvješćuje Općinsko poglavarstvo,
- priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće, prijedloge akata koje donosi Općinsko poglavarstvo, izvještaje, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva,
- pruža stručnu i drugu pomoć građanima i pravnim osobama u okviru prava i ovlasti Općine,
- podnosi izvještaj Općinskom poglavarstvu o svom radu,
- obavlja i druge poslove u skladu s propisima.
Sredstva za obavljanje poslova i djelatnosti djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine, proračunu Republike Hrvatske te iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

PROČELNIK:

Klaudio Zgrablić
email: procelnik@svpetarusumi.hr
Tel: +385 52 686 444
      +385 98 255 223
Fax: +385 52 686 445

RAČUNOVODSTVENO FINANCIJSKI REFERENT:

Vesna Matika
email: financije@svpetarusumi.hr
Tel: +385 52 686 444
Fax: +385 52 686 445

Važne vijesti
 
Strateški projekti
Publikacije
Vremenska prognoza
Oglasi


TV program