Dokumentacija

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2023.godinu


Na temelju članka 25. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21.), članka 2. Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja („Narodne novine“ broj: 132/21) Općinski načelnik Općine Sveti Petar u Šumi donosi Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Sveti Petar u Šumi za 2023. godinu. 

Planom se utvrđuju klasifikacijske oznake akata prema sadržaju i broju dosjea koji se pojavljuju u radu Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela Općine Sveti Petar u Šumi, te utvrđuju brojčane oznake.

 


Dokumenti Datum
Plan-klasifikacijskih-oznaka-2023.g..pdf 17. srpanj 2023