Dokumentacija

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA


Obveze predstavničkih tijela jedinica lokalnih samouprava sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa

 

Dana 25. prosinca 2021. godine stupio je na snagu novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21) (u daljnjem testu: Zakon). Zakonom se uređuje sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te između ostalog, obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalnih samouprava, odnosno vijećnika gradskih vijeća. Propisano je da je vijećnik pisanim putem u roku od 15 dana od stupnja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta. Stavka 5. istog članka Zakona propisano je da je vijećnik Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi dužan pisanim putem obavijestiti Općinsko vijeće o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s Općinom Sveti Petar u Šumi te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je Općina Sveti Petar u Šumi osnivač ili član. Poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaju, zakup, najam, državne potpore i druge oblike izravnog stjecanja sredstava od tijela javne vlasti, na koncesije, koncesijska odobrenja i ugovore javno-privatnog partnerstva, osim državnih potpora u slučaju elementarnih nepogoda.Udjeli vlasništva u poslovnim subjektima

Naziv gospodarskog subjekta

OIB

Sjedište

Vlasnik/Vlasnici

Postotak poslovnog udjela

GASTRO TIM d.o.o.

18591626140

Šime Kurelića 20/3 52000 Pazin

Sebastijan Bančić

 35%

DUCO d.o.o.

79151722771

Dajčići 114 b Sveti Petar u Šumi  52404

Sebastijan Bančić

  100%

FAS-TRADE d.o.o.

39509692534

Šime Kurelića 20/3, 52000 Pazin

Sandra Bančić

  100%

OBRT ZA GRAĐEVINSKE RADOVE I POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA „JAŠIĆ“

08605611368

Slavčići 155d 52404 Sveti Petar u Šumi

Aljoša Jašić

  100%


Dokumenti Datum