Dokumentacija

I. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi


Temeljem članka 87. stavka 2. i 3. Zakona o lokalnim izborima( "Narodne novine" br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), konstituirajuća sjednica predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave saziva se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora. Kako su konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi objavljeni 31. svibnja 2021.g., konstituirajuća sijedica Općinskog vijeća sazvana je za 16. lipnja 2021.godine.