PROSTORNI PLANOVI

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja IV. Izmjena i dopuna PPU Općine Sv. Petar u Šumi na okoliš

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA -SUNČANA ELEKTRANA "ŠKRIPELJ"

III. IZMJENE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. ID PPUO SVETI PETAR U ŠUMI

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Sv. Petar u Šumi

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Boška"