GOSPODARENJE OTPADOM

POSTAVLJENO "Mobilno reciklažno dvorište"

Divlje odlagalište otpada

Dokumenti Datum
Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada.docx 6. studeni 2018

Dokumenti - gospodarenje otpadom

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i bioizgradivog komunalnog otpada na području Općine Sv. Petar u Šumi i Nacrt Odluke o mjerama za spriječavanje nepropisnog odbacivanja otpada