SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Općina Sveti Petar objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za: Nacrt prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu