PRORAČUN

Financijski izvještaji općine Sv. Petar u Šumi

PRORAČUN OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2017. g.

Temeljem Zakona o proračunu (“Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine obvezno donijeti proračun za narednu godinu te projekcije za slijedeće dvije godine. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu te Programi javnih potreba. Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršava JUO, radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata za slijedeće trogodišnje razdoblje obveza je primijeniti zakonom propisanu metodologiju vezano za sadržaj proračuna, programsko planiranje, proračunske klasifikacije i drugo

Proračun za 2016. godinu

Proračun dokumenti od 2010. do 2015. godine