SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023.g.

Savjetovanje i uključivanje javnosti provodi se u postupcima donošenja općih akata kojima se uređuju pitanja o ostvarenju potreba građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša, i drugo).

Opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih propisa i drugih akata uređeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”  broj 25/13. , 85/15. i 69/22.), koji se na odgovarajući način primjenjuje na tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Krajnji je cilj olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

ODLUKU o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi

Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) stupio je na snagu 31.srpnja 2021.godine te je u njegovim prijelaznim i završnim odredbama određeno kako je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svom području sukladno navedenom Zakonu.

 

Sukladno članku 66. stavak 4. Zakona o gospodarenju otpadom u postupku donošenju Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada jedinica lokalne samouprave dužna je provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju najmanje od 30 dana.

 

Novim odredbama Zakona o gospodarenju otpadom preciznije su propisane odredbe o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada (što čini javnu uslugu, tko su korisnici javne usluge, obračun cijene javne usluge, obveze davatelja i korisnika javne usluge te jedinica lokalne samouprave).

Ovim Nacrtom prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi ugrađene su sve obvezne odredbe iz članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom, a koje se odnose na kriterije obračuna količine miješanog komunalnog otpada, standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, najmanju učestalost odvoza otpada, obračunska razdoblja, područje pružanja javne usluge, iznos i izračun cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je obračunata, odredbe o načinu podnošenja prigovora, odredbe o načinu pojedinačnog korištenja javne usluge, odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika, odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge, odredbe o ugovornoj kazni, te opći uvjeti ugovora s korisnicima.


    U skladu s Zakonom  o pravu na pristup informacijama, Općina Sveti Petar u Šumi započela je s provedbom savjetovanja s zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 2. rujna 2022. godine do 3. listopada 2022. godine.

Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti: procelnik©svpetarusumi.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje kojeg možete preuzeti u nastavku.

Mišljenja, primjedbe i prijedloge moguće je dostaviti i putem pošte ili osobno na adresu: Općina Sveti Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6.

Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave za postupak "Izgradnja i uređenje sportskog centra Sveti Petar u Šumi.

Sukladno članku 198. stavku 3. ZJN 2016 i čl. 9.st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, objavljeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave "Izgradnja i uređenje sportskog centra Sveti Petar u Šumi, javnom objavom na internetskim stranicama EOJN RH. Savjetovanje je otvoreno do 19. srpnja 2021.g.

Općina Sveti Petar objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za: Nacrt prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje

OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje. Savjetovanje traje od 3. srpnja 2019. do 2. kolovoza 2019. godine. Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti na ovoj stranici. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 2. kolovoza 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje, putem pošte ili osobno na adresu: Općina Sveti Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi ili slanjem maila na adresu procelnik@svpetarusumi.hr - uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na ovoj stranici. Nacrt prijedloga Odluke o o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje  možete preuzeti u nastavku. Nacrt prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje koji je objavljen na internet stranicama Općine Sveti Petar u Šumi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu. Savjetovanje traje od 21. siječnja 2019. do 29. siječnja 2019. godine. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 29. siječnja 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, putem pošte ili osobno na adresu Općina Sv. Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi ili putem emaila – procelnik@svpetarusumi.hr – uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i Obrazac, možete preuzeti u nastavku. Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu koji je objavljen na internet stranicama Općine Sv. Petar u Šumi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.