Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Općinsko vijeće, Općinsko poglavarstvo te za njihova radna tijela kao i poslove državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svoje nadležnosti a odgovoran je Općinskom poglavarstvu za zakonito, stručno, efikasno i pravovremeno obavljanje poslova.
Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Sveti Petar u Šumi upravlja pročelnik kojega na temelju javnog natječaja imenuje Općinsko poglavarstvo.
Unutarnji red i način rada Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje pročelnik svojim aktom, uz suglasnost Općinskog poglavarstva.

Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga i ovlasti:

  • neposredno izvršava zakone, odluke i druge opće akte Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva, te osigurava njihovo provođenje,
  • prati stanje u područjima za koje je osnovan i o tome izvješćuje Općinsko poglavarstvo,
  • priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće, prijedloge akata koje donosi Općinsko poglavarstvo, izvještaje, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva,
  • pruža stručnu i drugu pomoć građanima i pravnim osobama u okviru prava i ovlasti Općine,
  • podnosi izvještaj Općinskom poglavarstvu o svom radu,
  • obavlja i druge poslove u skladu s propisima.

Sredstva za obavljanje poslova i djelatnosti djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine, proračunu Republike Hrvatske te iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

Pročelnik

Klaudio Zgrablić

E-pošta procelnik@svpetarusumi.hr
Telefon +385 52 686 444
Mobitel +385 98 255 223
Fax +385 52 686 445

Računovodstveno financijska referentica

Vesna Matika

E-pošta financije@svpetarusumi.hr
Telefon +385 52 686 444
Fax +385 52 686 445