Vijest

ožu, 31, 2017

PUR Općine Sv. Petar u Šumi za razdoblje 2015.-2020.g.

PUR Općine Sv. Petar u Šumi za razdoblje 2015.-2020.g.

U postupku donošenja PUR-a općine Sv. Petar u Šumi, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13 i 78/15) te uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 03/17) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš koji je proveden u suradnji sa UO za održivi razvoj IŽ, Načelnik je donio Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za PUR općine Sv. Petar u Šumi.