Vijest

tra, 5, 2016

Objavljen natječaj za financiranje programa

Objavljen natječaj za financiranje programa

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 24. Statuta Općine Sv. Petar u Šumi (“Službene novine Grada Pazinaˮ broj 20/09, 28/09 i 11/10), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Sv. Petar u Šumi, Klasa:011-01/16-01/01; Urbroj: 2163/03-04-02-16-1,  te članka 1. i 2. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2016. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Sv. Petar u Šumi, Klasa: 400-06/16-01/05; Urbroj: 2163/03-04-02-16-4, Općinski načelnik Općine Sv. Petar u Šumi raspisuje:

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Sv. Petar u Šumi za 2016. godinu


I.

U Proračunu Općine Sv. Petar u Šumi za 2016. godinu planirana su sredstva za tekuće donacije udrugama namijenjene zadovoljavanju javnih potreba od interesa za opće dobro u slijedećim područjima: gospodarstvo, obrazovanje, kulturu, sport i rekreaciju, socijalno-zdravstvene potrebe i ostali razvoj civilnog društva.

                Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 193.000,00 kn koja se mogu dodijeliti putem javnog natječaja raspodijeljena su po područjima kako slijedi:

- za gospodarstvo 10.000,00 kn, okvirni broj udruga je tri, minimalan iznos donacije 2.000,00 kn, a maksimalan 5.000,00 kn;

- za obrazovanje 33.000,00 kn, okvirni broj udruga je tri, iznos minimalne donacije 2.000,00 kn;

- za kulturu 30.000,00 kn, okvirni broj udruga je četiri, minimalan iznos donacije 1.000,00 kn, a maksimalan 25.000,00 kn;

- za sport i rekreaciju 83.000,00 kn, okvirni broj udruga je šest, minimalan iznos donacije je 1.000,00 kn, a maksimalan 60.000,00 kn;

- za socijalno-zdravstvene potrebe 27.000,00 kn, okvirni broj udruga je četiri, minimalan iznos donacije je 1.000,00 kn, a maksimalan 8.000,00 kn;

- za ostali razvoj civilnog društva 10.000,00 kn, okvirni broj udruga je pet, minimalan iznos donacije je 1.500,00 kn, a maksimalan 5.000,00 kn.

                Javni natječaj provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Petar u Šumi.

II.

                Na ovaj javni natječaj mogu se prijaviti udruge koje imaju sjedište na području Općine  Sv. Petar u Šumi i/ili provode program/projekt/manifestaciju na području Općine Sv. Petar u Šumi i/ili imaju članove s prebivalištem/sjedištem na području Općine Sv. Petar u Šumi.

                Udruge koje se prijavljuju na ovaj Javni natječaj moraju biti upisane u Registar udruga, moraju posjedovati RNO broj, dostaviti dokaz o tome da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona odnosno podnijele zahtjev Uredu državne uprave u Istarskoj županiji za promjenu podataka u Registru, dostaviti presliku usklađenog Statuta, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane ovim Javnim natječajem odnosno Uputama za prijavitelje.

III.

                Svaka udruga može podnijeti jednu prijavu u okviru ovog Javnog natječaja, s maksimalnim razdobljem provedbe do 12 mjeseci  (01.01.-31.12.2016. godine).  

Prijave se podnose na posebnim obrascima:

-          opisni obrazac – OPO

-          obrazac proračuna –OPR.

Obrasci se mogu preuzeti na mrežnim stranicama  Općine Sv. Petar u Šumi (www.svpetarusumi.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koja čini sastavni dio ovog Javnog natječaja.

IV.

                Administrativnu provjeru pristiglih prijava provest će Jedinstveni upravni odjel.

                Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima ovog Javnog natječaja odnosno uvjetima definiranima u Uputama za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka, neće se razmatrati.

V.

                Ocjenu i procjenu prijave, u skladu  s kriterijima definiranim Uputama za prijavitelje izvršit će povjerenstvo za ocjenjivanje koje imenuje Općinski načelnik Općine Sv. Petar u Šumi.

                S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za programe/projekte/manifestacije iz Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2016. godinu, Općina Sv. Petar u Šumi će sklopiti Ugovor o sufinanciranju programa/projekata/manifestacija.

VI.

                Prijave se na propisanim obrascima koji su zajedno sa Uputama za prijavitelje dostupni na web stranicama Općine Sv. Petar u Šumi (www.svpetarusumi.hr), šalju preporučenom poštom ili neposredno predaju u prostorije Općine Sv. Petar u Šumi, na sljedeću adresu:

Općina Sv. Petar u Šumi

Jedinstveni upravni odjel

Sv. Petar u Šumi 6

52404 Sv. Petar u Šumi

 

uz naznaku „Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Sv. Petar u Šumi za 2016. godinu – ne otvaraj“

                Sve prijave moraju neovisno o načinu dostave, prispjeti na gore navedenu adresu najkasnije do petka, 06. svibnja 2016. g. u 14,0 sati.

VII.

                Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: procelnik©svpetarusumi.hr, uz naznaku Javni natječaj-udruge.

               

KLASA: 402-01/16-01/05

URBROJ: 2163/03-04-02-16-1

Sv. Petar u Šumi, 05. travnja 2016.

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI

Načelnik  Mario Bratulić

SVI OBRASCI MOŽETE PODIGNUTI SA WEB STRANICE U RUBRICI DOKUMENTI ILI U UREDU OPĆINE.

Dokumenti Datum