Vijest

ruj, 22, 2020

NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

Općina Sv. Petar u Šumi raspisuje natječaj za dodjelu studenske stipendije za školsku godinu 2020/2021. godinu za nastavak školovanja u višim školama ili učilištima. Stipendije se odobravaju za period trajanja obrazovnog programa dotične više škole ili učilišta, a studentima i za vrijeme apsolventskog staža u trajanju od šest (6) mjeseci.

II.

            Izbor Stipendista izvršit će se na osnovi Rang liste podnositelja Zamolbi za stipendije, u skladu s Pravilnikom o dodijeljivanju stipendija studentima i ovim Natječajem, a broj stipendija ovisno o studiju kao i financijskim mogućnostima Stipenditora.

            Visina stipendije, način i rokovi isplate, te obveze Stipendista prema Stipenditoru, bit će utvrđeni Ugovorom o stipendiranju između Stipendista i Stipenditora, na osnovi Pravilnika iz stavka 1. ove točke Natječaja.

            Stipendije će se isplaćivati za vrijeme školske godine, tj. od 1. listopada tekuće, do 31. srpnja iduće godine.

 

III.

            Prijave na ovaj Natječaj podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Petar u Šumi, a obrazac Prijave može se dobiti u prostorijama Općine Sv. Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6.

           

            Prijavi za natječaj prilaže se:

 

            1. a) Potvrda - Uvjerenje ili druga isprava o plaći za mjesec lipanj-srpanj-kolovoz  2020. godine, za članove domaćinstva koji obavljaju nesamostalni rad u poduzećima, ustanovama, tvrtkama,

                b) Rješenje Porezne uprave - Pazin (izdano na temelju ostvarenog dohotka u 2019. godini) za članove domaćinstva koji obavljaju samostalni rad (razni obrti),

              c) Odsječak mirovine za mjesec kolovoz, za članove domaćinstva koji su umirovljenici,

               d) Potvrda o primicima od autorskih honorara i drugim primanjima članova zajedničkog domaćinstva podnosioca Prijave,

            2. Izjava odnosno uvjerenje o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac se može dobiti u sjedištu Općine),

            3. za studentske stipendijefotokopija svjedodžbe IV razreda srednje škole i svjedodžba o maturi  - uz predočenje originala tih isprava ili ovjerene od dotične srednje škole,

            4. Isprave i dokumentacija o sudjelovanju i o plasmanu na županijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju u prethodnoj studijskoj godini iz predmeta ili područja značajnih za nastavak studiranja (ako ih podnosioc Prijave ima),

            5. Potvrdu ili uvjerenje o upisu u odgovarajuću višu školu (učilište), odnosno na odgovarajuću godinu školovanja (za sebe te za braću i sestre, ako ih ima i ako se školuju izvan područja Općine),

            6. Druge dokumente, ako su potrebni za dokazivanje ispunjavanja uvjeta ovoga Natječaja.

           

IV.

            Na osnovi ovoga Natječaja stipendija se može dodijeliti redovitim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Sv. Petar u Šumi.

            Prijave na Natječaj s ispravama i dokumentacijom iz točke III. ovoga Natječaja donose se ili dostavljaju se tijelu iz točke III. stavak 1. ovoga  Natječaja, i to:

 

            a) studenti - najkasnije do 23. listopada 2020. godine.

 

            Napomena: Zakašnjele i nepotpune Prijave neće se uzeti u razmatranje. Dodatne obavijesti u svezi provedbe ovoga Natječaja mogu se dobiti u upravi Općine Sv. Petar u Šumi ili na telefon 686-444, a pravo na ostvarivanje stipendije ima kućanstvo koje nema financijskih obveza prema Općini.

 

 

KLASA: 602-01/20-01/02

URBROJ: 2163/03-03-01-20-1

Sv. Petar u Šumi, 22. rujna 2020.

      

     OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI    

Načelnik dr.sc. Mario Bratulić 

Dokumenti Datum
Natječaj 2020-dokumentacija.doc 22. rujan 2020.