Vijest

ožu, 28, 2023

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Sveti Petar u Šumi

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Sveti Petar u Šumi

Općina Sv. Petar u Šumi daje u zakup prikupljanjem pisanih ponuda poslovni prostor u I. zoni, smiješten u prizemlju zgrade evidentirane kao k.č. 227 zgr, upisanoj u z.k.ul.br. 1763, k.o. Sv. Petar u Šumi, na adresi Sv. Petar u Šumi 6, Sveti Petar u Šumi (za istu je upisana zabilježba postojanja svojstva kulturnog dobra upisane u A.), a koji se sastoji se od prostora “A” površine od 53,00 m2 i prostora “B” površine od 15,00 m2 što čini ukupnu površinu od 68 m2 . U poslovnom prostoru (B) u prozorskoj niši ugrađen je “bankomat” Erste banke, isti ostaje i dalje, a zakupnik je dužan nadležnim zaštitarskim osobama osigurat ulazak u prostor zbog punjenja bankomata novčanicama i mogućeg popravka bankomata.

Poslovni prostor iz tč. I. daje se u zakup za obavljanje:

Djelatnost GRUPA I. – ugostiteljski objekt/caffe bar

Početni iznos zakupnine za poslovni prostor iz točki I. za djelatnost “GRUPA I.” je 14,00 eura po m2 mjesečno.

 

2. Početni iznos zakupnine utvrđen je kao početni mjesečni iznos zakupnine za poslovni prostor po m2 u eurima. U iznos zakupnine uračunato je i korištenje terase, a nisu uračunati režijski troškovi (grijanje, električna energija, telefon, odvoz smeća i dr.) niti druga davanja (komunalna naknada, naknada za uređenje voda) koje plaća zakupnik. Zakupnina se plaća na temelju dostavljenog računa ili uplatnice.

 

3. Kriterij za odabir najpovoljnijeg natjecatelja je ekonomski i gospodarski najpovoljnija ponuda na temelju slijedećih pondera:

1.      financijski kriterij – iznos zakupnine  -50% udjela u ukupnoj ocjeni ponude

2.      nefinancijski kriterij -  gospodarski program – 50% udjela u ukupnoj ocjeni ponude

 

Ponuđeni najviši iznos mjesečne zakupnine po m2 ne može biti manji od početnog iznosa zakupnine utvrđen u točki 1. ovog Natječaja.

Način bodovanja ponuda dat je u Obrascu-Gospodarski program. (točka 2.)  

 

4. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina. Protekom roka zakupac, koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, ostvaruje mogućnost za sklapanje novog ugovora o zakupu bez javnog natječaja, sukladno tada važećim zakonskim propisima.

 

5. Rok za podnošenje ponuda po ovom natječaju je 15 dana, računajući od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Sveti petar u Šumi, odnosno od 28. ožujka 2023.g. do 11. travnja 2023. g. do 15,00 sati.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje će biti zaprimljene u pisarnici Općine Sveti petar u Šumi unutar natječajnog roka ili koje će poštom biti dostavljene u pisarnicu unutar tog roka.

Ponude koje u pisarnicu budu predane ili pristigle poštom nakon tog roka, odbacit će se kao nevaljane jer nisu pravovremene.

 

6. Pisane ponude sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom u zapečaćenom omotu na adresu: Općina Sveti Petar u Šumi – Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu poslovnog prostora, Sv. Petar u Šumi 6, Sv. Petar u Šumi, sa naznakom «ne otvarati, ponuda na Natječaj za dodjelu poslovnog prostora» (dalje u tekstu: zakupodavac).

 

7. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom i ispravnom stanju sa komplet opremom koja osigurava rad poslovnog objekta odmah po potpisu ugovora o najmu.   

Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora (čišćenje, farbanje, sitniji popravci na instalacijama i sl.), troškove uređenja za potrebe obavljanja ugovorene djelatnosti te troškove otklanjanja eventualnih oštećenja poslovnog prostora i zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ako oštećenja na njima nastanu u vezi s njegovim korištenjem poslovnog prostora.

Zakupnik je dužan ishoditi od zakupodavca pisanu suglasnost prije započinjanja bilo kakvih radova vezanih uz poslovni prostor koji prelaze okvire tekućeg održavanja (investicijsko ulaganje - preinake kojima se bitno mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled poslovnog prostora i sl.). U slučaju investicijskog ulaganja vlastitih sredstava zakupnika u poslovni prostor, sklopit će se ugovor o investicijskom ulaganju.

Zakupnik je dužan u poslovnom prostoru provoditi sve mjere zaštite od požara u skladu s pozitivnim propisima.

Zakupnik je dužan ishoditi minimalne uvjete ugostiteljskih objekata iz skupine “barovi” (Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima) za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru (ukoliko je primjenljivo). Zakupodavac ne jamči niti odgovara zakupniku da će nadležno tijelo odobriti obavljanje ugovorene djelatnosti u poslovnom prostoru.

Zakupnik ne smije poslovni prostor dati u podzakup bez prethodne suglasnosti zakupodavca. Zakupodavac se oslobađa od odgovornosti po bilo kojoj osnovi za eventualnu štetu na stvarima, robi i opremi zakupnika u poslovnom prostoru.

Nakon prestanka zakupa zakupnik je dužan predati zakupodavcu poslovni prostor, opremu i uređaje u ispravnom stanju.

 

8. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava kojom stranke suglasno utvrđuju da zakupodavac može temeljem ugovora o zakupu zatražiti prisilnu ovrhu radi plaćanja dospjelih: zakupnine, komunalne  naknade te svih ostalih režijskih troškova odnosno iseljenja zakupnika iz poslovnog prostora te predaju istog zakupodavcu.

 

9. Najpovoljniji natjecatelj mora prije sklapanja ugovora o zakupu, kao osiguranje redovnog plaćanja zakupnine i povrata poslovnog prostora, dostaviti javnobilježnički ovjerenu običnu zadužnicu u visini šestomjesečne visine ugovorene zakupnine.

 

10. Natjecatelj je dužan uplatiti garantni polog u visini dvostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor za koji se natječe na žiro-račun Općine Sveti Petar u Šumi-IBAN HR6224020061843300000, poziv na broj HR68-7811-OIB, sa naznakom „garantni polog za natječaj za zakup“ (izabrani natjecatelj gubi pravo na povrat pologa u slučaju da iz bilo kojeg razloga ne sklopi ugovor o zakupu; natjecateljima koji nisu uspjeli u natječaju garantni polog se vraća, bez prava na kamatu, u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru; sklapanjem ugovora o zakupu garantni polog se uračunava u zakupninu).

 

11. Na natječaju ne smije sudjelovati natjecatelj koji je u sudskom postupku s zakupodavcem ili za kojeg je na dan objave natječaja evidentirana dospjela nepodmirena obveza prema državnom proračunu i proračunu zakupodavca osim ako je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

 

12. Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju sadržava slijedeće:

 

- ispunjeni Obrazac ponude koji je Prilog ovom natječaju, popunjen na računalu ili ručno tiskanim slovima i vlastoručno potpisan od strane ponuditelja odnosno ovlaštene osobe ponuditelja;

- presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu – obrtnika;

- izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja ili Izvatka iz obrtnog registra ne starijeg od 3 mjeseca od objave ovog javnog natječaja, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje  ugostiteljske djelatnosti (za fizičku osobu - obrtnika);

- izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja ili Izvatka iz odgovarajućeg registra, ne starijeg od 3 mjeseca od objave ovog javnog natječaja, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za pravnu osobu);

- dokaz da je natjecatelj uplatio garantni polog,

- izjavu natjecatelja koja je Prilog ovom natječaju kojom izjavljuje da prihvaća uvjete ovog natječaja te opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju poslovnog prostora u zakup, da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju spremnom za početak obavljanja djelatnosti, da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora, da će prostor po svojoj procjeni dodatno urediti i privesti namjeni sukladno navedenoj djelatnosti o svom trošku, da ga je dužan održavati, da se odriče prava na naknadu za uložena sredstva s osnova izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru bez sklopljenog ugovora o investicijskom ulaganja odnosno da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez naloga,

- potvrdu Porezne uprave vezano uz točku 11. natječaja,

- potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela općine Sveti Petar u Šumi vezano uz točku 11. Natječaja;

- za osobu koja se poziva na pravo prednosti iz točke 13. ovog javnog natječaja - izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, te za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata potvrda nadležnog ureda za branitelje, kojom se dokazuje pravo prvenstva iz točke 13. ovog javnog natječaja, izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja, o tome da li je korisnik mirovine i ovjerenu izjavu ne stariju od 3 mjeseca od datuma izdavanja, da nije zakupnik drugog poslovnog prostora neovisno po kojoj osnovi je zakup ostvaren (uvjet točke 14. ovog javnog natječaja);  

- gospodarski program za koji je u Prilogu ovog natječaj “Obrazac -Gospodarski program” koji daje snjernice za izradu istog.

 

Istovjetnost preslika dokumenata njihovim izvornicima, ovjerava javni bilježnik.

 

13. Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj ponudi na natječaj za navedeni poslovni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i ako prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

 

14. Osobe iz točke 13. ovog javnog natječaja ne mogu ostvariti pravo prednosti ako su zakupnici drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je zakup ostvaren.

Zakupnicima koji sklope ugovor o zakupu na temelju prava prednosti iz točke 13. ovog javnog natječaja neće se odobriti davanje dijela poslovnog prostora u podzakup niti zajednički zakup.

 

15. Zakupnik je dužan ugovor o zakupu podnijeti na solemnizaciju javnom bilježniku te snositi javnobilježničke troškove. U posjed poslovnog prostora zakupnik stupa danom solemnizacije ugovora o zakupu.

 

16. Ugovor o zakupu je najpovoljniji natjecatelj dužan sklopiti najkasnije u roku od 8 dana od poziva zakupodavca. Načelnik Općine Sveti Petar u Šumi zadržava pravo da po provedenom natječaju ne izvrši izbor odnosno da natječaj poništi djelomično ili u cijelosti uz obrazloženje.

 

17. Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Sveti Petar u Šumi i na www.svpetarusumi.hr dok će se Obavijest o natječaju za zakup poslovnog prostora objaviti u dnevnim novinama «Glas Istre».

 

18. Poslovni prostor se može razgledati svakim radnim danom u vremenu od 10.00 do 14.00 sati za vrijeme trajanja natječaja, uz prethodnu najavu.

Tekst natječaja sa prilozima i sve ostale informacije o provedbi natječaja za zakup poslovnog prostora mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6 i na službenim stranicama Općine Sveti Petar u Šumi, ili na telefon 052/686-444.

 

19. ostali uvjeti zakupa poslovnog prostora  utvrđeni su u Odluci o davanju poslovnog prostora u zakup (Službene novine Grada Pazina broj 4/23).

 

KLASA: 372-01/23-01/03

URBROJ: 2163-34-01/01-23-1

Sv. Petar u Šumi, 27. ožujka 2023. godine

OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI

    Načelnik

          Mario Bratulić, v.r.