Vijest

svi, 29, 2023

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice, na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto Pročelnik/Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Petar u Šumi objavljenog u Narodnim novinama broj 52. od 17. svibnja 2023.g. i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Sveti Petar u Šumi.

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.
Smatra se da je kandidat/kandidatkinja, koji/koja nije pristupio/pristupila prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao/povukla prijavu na Javni natječaj.

I. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:

Provjera znanja (pisano testiranje) kandidata/kandidatkinja održat će se 2. lipnja 2023.godine (petak) s početkom u 11,00 sati u zgradi „čitaonica“ u Sv. Petru u Šumi (zgrada preko puta općinske zgrade-Sv. Petar u Šumi 6.)

Nakon provedenog testiranja i intervjua s kandidatima/kandidatkinjama, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće i rang-lista kandidata/kandidatkinja dostavit će se čelniku tijela koji donosi Rješenje o imenovanju izabranog kandidata/izabrane kandidatkinje.

II. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru znanja:

  1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.),
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
  3. Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16.),
  4. Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18., 110/18. i 32/20.),
  5. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09. i 110/21.)
  6. Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.),
  7. Statut Općine Sveti Petar u Šumi („Službene novine Grada Pazina“ broj 20/09., 28/09., 11/10., 23/17. i 18/21).

III.  Pravila testiranja:

  1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kandidatkinje će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
  2. Provjera poznavanja pravnih i drugih izvora za sve kandidate/kandidatkinje obaviti će se testiranjem za provjeru znanja (na pisana pitanja/pisani odgovor).
  3. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom;
–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
–  razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama niti na bilo koji drugi način remetiti
koncentraciju kandidata/kandidatkinja.

Ukoliko pojedini kandidat/kandidatkinja prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen/udaljena s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.

OPIS POSLOVA:

– upravlja, organizira, usmjerava, usklađuje rad i osigurava pravovremeno obavljanje poslova, planira, organizira, usmjerava, upravlja i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela,
– osigurava pravovremeno izvršavanje poslova i zadaća u skladu s propisima i općinskim aktima,
– predlaže i poduzima mjere za racionalno odvijanje radnog procesa i unaprjeđenje organizacije rada Jedinstvenog upravnog odjela,
– koordinira rad službenika, daje zadatke i provjerava njihovo izvršenje, organizira radne grupe po projektima, ustrojava i nadzire rad komisija, povjerenstava i radnih tijela unutar Jedinstvenog upravnog odjela,
– nadzire rad službenika, osigurava učinkovitost u izvršavanju poslova u skladu s propisima i općinskim općim aktima, pomaže službenicima u najsloženijim predmetima,
– brine o osposobljavanju i stručnom usavršavanju službenika, te osigurava uredno i pravilno korištenje radnog vremena, donosi rješenja u predmetima prava i obveza zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela,

– brine o zakonitosti rada i akata u Jedinstvenom upravnom odjelu, osigurava provođenje općih propisa i akata Vijeća u svom djelokrugu i odgovara za njihovo provođenje,
– sudjeluje u radu sjednica Vijeća i njihovih radnih tijela, obrazlaže prijedloge pojedinačnih akata i programa, odgovara na pitanja Vijećnika te priprema pisane odgovore na pitanja Vijećnika,  zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela,
– sudjeluje u radu povjerenstava, radnih grupa i drugih tijela iz nadležnosti načelnika, općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela,
– surađuje s državnim tijelima, tijelima Županije, općinama, ustanovama, pojedincima u cilju poboljšanja postojećih i predlaganja novih aktivnosti namijenjenih unaprjeđenju djelatnosti iz svog djelokruga rada,
– prati opće i druge propise iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, predlaže mjere i postupke za njihovo provođenje, te nadzire izvršavanje tih mjera i postupaka,
– brine o javnosti rada Jedinstvenog upravnog odjela .

– priprema programe i izvještaje o radu u nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela, druge izvještaje, informacije i podatke, priprema nacrte i prijedloge raznih općih akata, stručnih podloga i materijala iz djelokruga Odjela, te ostvaruje suradnju i koordinira rad na pravodobnom izvršavanju programa i projekata iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela,
– priprema elemente i prijedlog Financijskog plana općine te pripadajuće programe, daje naloge za financijsko i materijalno poslovanje,
– koordinira aktivnosti i sudjeluje u pripremanju programa, projekata i tehničke dokumentacije za sve nabave radova, roba i usluga iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, te osigurava uvjete za provođenje postupaka nabave i postupaka javne nabave radova, roba i usluga u skladu s propisima,
– brine o unaprjeđenju rada i o standardu u djelatnostima prostornog planiranja i gradnje te koordinira aktivnosti i sudjeluje u pripremanju programa, projekata i tehničke dokumentacije,

– predlaže donošenje pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela,
– priprema prijedlog plana prijema u službu,
– prati rad službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela te izdaje rješenja i druge dokumente u provedbi istog ako je to potrebno,

– priprema prijedloge prioriteta i smjernica iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela te sudjeluje u pripremi, realizaciji i praćenju projekata općine vezanim uz EU fondove i druge izvore financiranja
– obavlja i druge poslove Jedinstvenog upravnog odjela vezane za europske programe i programe drugih fondova,
– obavlja i druge poslove u skladu s pozitivnim propisima, te poslove koje utvrdi Načelnik.

 

PODACI O PLAĆI:

Bruto plaća se utvrđuje sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu („Službene novine Grada Pazina“ broj 22/23) umnoškom  koeficijenta 2,5 i bruto osnovice od  706,70 eura/5.324,66 kuna utvrđenoj u Odluci o  visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Petar u Šumi, uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

KLASA: 112-01/23-01/01
URBROJ: 2163-34-01/02-23-4
Sv. Petar u Šumi, 26. svibnja 2023. godine

Povjerenstvo za provedbu
Javnog Natječaja za imenovanje Pročelnika/Pročelnice
Jedinstvenog upravnog odjela.