Vijest

lis, 10, 2008

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA

 ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA


POGLAVARSTVO OPĆINE UPUTILO ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA U PODRUČNOM VRTIĆU SV. PETAR U ŠUMI

 

 

Nakon što je na sjednici Poglavarstva održanoj 28.07.2008. prihvaćen elaborat o djelovanju Područnog dječjeg vrtića u Sv. Petru u Šumi upućen je Zahtjev za sufinanciranje predškolske djelatnosti na Upravni odjel za kulturu, sport i obrazovanje Istarske županije. 

U prilogu zahtjeva dostavljen je kratki elaborat o djelovanju Područnog vrtića Sv. Petar u Šumi u kojemu su prikazano kretanje broja djece, broja odgajatelja te troškovi financiranja vrtića od strane Općine Sv.Petar u Šumi. Prikazano je  i ulaganje općine u uređenje novog vrtića u sklopu osnovne škole te ostala izdvajanja Općine Sv. Petar u Šumi u financiranje predškolskih aktivnosti i poticajnih mjera koje je općina poduzela. Tijekom 2006. i 2007. godine općina je u uređenje novog prostora dječjeg vrtića u sklopu suterena školske sportske dvorane uložila oko 1,4 milijuna kuna od čega je dio sredstava dobiven iz državnih poticaja kroz program EIB II pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Iz analize je jasno vidljivo da je općina tijekom zadnje dvije godine(2006. i 2007. godina) za uređenje vrtića i redovito financiranje ukupno uložila 2.126.000 kn i ukazuje na opredjeljenje općinske vlasti za brigu o djeci i predškolskom odgoju.

Iz svega iznesenog u elaboratu vidljivo je da općina značajno više od svojih trenutnih mogućnosti (porezni i ostali prihodi) sudjeluje u podmirivanju troškova predškolskog odgoja na svom području, te su se stekli uvjeti da Istarska županija postupi sukladno članku 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi kojom se propisuje donošenje Mjerila ili Županijskog pedagoškog standarda za predškolski odgoj  kojim se mora  osigurati sufinanciranje programa predškolskog odgoja.

U elaboratu je istaknuto da je Općina Sv.Petar u Šumi bila prva jedinica lokalne samouprave u RH koja je još 2005.  godine uvela „Porođajnu naknadu“ kao oblik poticaja za mlade obitelji od 4.000,00 kn po svakom novorođenom djetetu, a Do sada je prosječno podijeljeno 15 porođajnih naknada godišnje iz čega je vidljivo da se je nakon uvođenja mjere broj novorođene djece na području općine povećao te je  poticajna mjera imala pozitivan utjecaj. Projekcija broja djece polaznika vrtića ukazuju da će u narednom razdoblju biti trend povećanje broja djece, a s time  i potreba za formiranje više odgojnih grupa i zapošljavanje više odgajatelja i ostalog pomoćnog osoblja. U konačnici to će u narednim godinama iziskivat i veće obveze Općine u financiranju vrtića. Za slijedeću predškolsku godinu stvorila se potreba za formiranjem dvije odgojne grupe i zapošljavanje novih odgajatelja za ukupno do četrdesetak  djece polaznika vrtića.

 

U tabeli je  prikaz izdvajanja za vrtić iz Proračuna općine u razdoblju od 2003. godine  do danas s prikazom potreba za 2009. godinu

 

Godina

Izdvajanje za dječji vrtić

Proračun općine bez kapitalnih dotacija

Porezni prihodi općine

Udio u proračunu

Udio na porezne prihode

 

2003.

265.086

1.515.801

699.695

17,49

37,89

2004.

302.005

1.854.033

913.856

16,28

33,05

2005.

300.494

1.667.507

751.850

18,02

39,97

2006.

354.411

2.091.200

1.119.089

16,95

31,67

2007.

372.154

2.450.068

1.477.143

15,19

25,19

2008.

480.000

2.657.000

1.537.000

18,06

31,23

2009.

565.000

2.750.000

1.650.000

20,54

34,24

 

Iz prikaza je vidljivo da su izdvajanja za dječji vrtić bila u rasponu od 15,19 % do 20,54% od proračunskih prihoda bez kapitalnih donacija, a prema poreznim prihodima taj udio je iznosio do čak 39,97 % od ukupnih poreznih prihoda općine. Za usporedbu sa općinama pazinštine( Motovun, Karojba, Cerovlje, Gračišće, Tinjan, Lupoglav) moramo istaknuti da se njihova proračunska izdvajanja, za potrebe predškolskog odgoja kreću između 11,00 % i 15,00 %  iz čega je vidljivo da naša općina  u rad vrtića uključuje svu zainteresiranu djecu, više brige poklanja predškolskom odgoju i izdvaja puno više sredstava za financiranje predškolskog odgoja. Uz spomenute izdatke za dječji vrtić kroz razne oblike pomoći djeci u vidu porođajne naknade, božićnih poklon paketa i posebnih programa godišnje se izdvaja još oko 70.000 kn.

Općina Sv.Petar u Šumi će do kraja tekuće godine i u narednoj 2009. godini izdvojiti za programe predškolskog odgoja, porođajne naknade, Božićne poklone i pomoći oko 1.185.000 kn što su značajna sredstva koja u županijskim i državnim okvirima nadilaze izdvajanje ostalih jedinica lokalne samouprave za program brige o djeci i predškolskim aktivnostima. U postocima će ta izdvajanja dostići gotovo 40% od poreznih prihoda općine.

Osim iz općinskog proračuna, za rad vrtića sredstva izdvajaju roditelji djece polaznika, redovitim mjesečnim uplatama, koje od travnja 2008. godine iznose 502,00 kn (cjelodnevni program), odnosno 399,00 kn (poludnevni program). Iz sredstava roditeljskih uplata podmiruju se materijalni troškovi  (hrana, energija, materijal za čišćenje, didaktički materijal, zdravstvene i sanitarne usluge, tekuće održavanje....) koji iznose oko 30 % ekonomske cijene vrtića. Definirana cijena vrtića za tekuću godinu iznosi 1561 kunu, a roditelji podmiruju samo oko 20% od ukupnih troškova funkcioniranja Područnog vrtića u Sv.Petru u Šumi.

 

Iz navedenih podataka slijedi da Općina Sv. Petar u Šumi značajno sudjeluje u podmirivanju potreba obitelji koje imaju predškolsku djecu i to do razine koja značajnije opterećuje proračunske prihode, a 15 % veća su izdvajanja na porezne prihode od ostalih općina na području pazinštine te se predlaže Županiji da se krene u realizaciju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi  ( NN br. 10/ 1997. ) kojim je propisano da predstavničko tijelo Županije treba utvrditi mjerila za osiguravanja sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja, a time i Općinu Sv. Petar u Šumi uključiti u program sufinanciranja predškolskog odgoja. Također je upućen zahtjev za dodatna sredstva za sufinanciranje predškolskog odgoja za djecu s posebnim potrebama u redovitom programu našeg vrtića Sv. Petar u Šumi.

 

Izvor: Elaborat o djelovanju Područnog vrtića Sv.Petar u Šumi, zahtjev Poglavarstva općin

Dokumenti Datum