O statutu Općine

Statutom Općine Sv. Petar u Šumi uređuju se obilježja Općine, javna priznanja, posebne odredbe o oblicima suradnje jedinica lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, samoupravni djelokrug, unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, mjesna samouprava, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, imovina i financiranje, akti, stupanje na snagu Statuta i odredbe o nadzoru i druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza u samoupravnom djelokrugu Općine Sv. Petar u Šumi.

Općina Sv. Petar u Šumi je jedinica lokalne samouprave u kojoj građani, neposredno ili putem izabranih tijela, na osnovi Ustava Republike Hrvatske, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, drugih posebnih zakona i ovog Statuta, odlučuju o svojim potrebama i interesima od općinskog značaja.

Općina Sveti Petar u Šumi je jedinica lokalne samouprave u sastavu Istarske Županije na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

U sastavu Općine Sveti Petar u Šumi je naselje Sveti Petar u Šumi. Granica Općine Sveti Petar u Šumi počinje na tromeđi k.o. Sv. Petar u Šumi, k.o. Kringa i k.o. Krajcar Brijeg te ide po granici k.o. Sv. Petar u Šumi sve do početne točke.

Naziv Općine je: OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI. Općina Sveti Petar u Šumi je pravna osoba sa sjedištem na adresi, Sveti Petar u Šumi 6.

Grb Općine Sv. Petar u Šumi

Grb Općine Sv. Petar u Šumi

Općina Sveti Petar u Šumi ima svoj grb i zastavu. Grb Općine Sveti Petar u Šumi ima oblik štita omjera 3 po širini i 4 po visini, tamno plave je boje sa zlatnim obručom i 2 unakrsno položena zlatna ključa čije je sjecište u dijagonalnoj sredini grba. Ključevi su ornamentalne izrade prema oglednom primjerku grba.

Dan Općine Sveti Petar u Šumi je 29. lipnja koji se obilježava u čast Sv. Petra.

Zastava Općine Sv. Petar u Šumi

Zastava Općine Sv. Petar u Šumi

logo-sveti-petar-sv-petar-svpetar-znak-samo

Općina Sv. Petar u Šumi

Sv. Petar u Šumi 6
52404 Sv. Petar u Šumi
Republika Hrvatska
OIB: 95418771492
IBAN: HR6224020061843300000

Pon – Pet: 7:00 – 15:00

Korisni linkovi

Općina Sveti Petar u Šumi © 2023. Sva prava pridržana

Dizajn i razvoj: https://appydevelopment.com

Skip to content