Odluke općinskog vijeća

Odluke općinskog vijeća

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Sv. Petar u Šumi
IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI

Na temelju članka 86. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)  donosi se Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna PPUO Sveti Petar u Šumi kojom se utvrđuju temeljni
razlozi, smjerovi i načini izrade istih i to:
–     izmjena i dopuna planskih rješenja koja su se u dosadašnjoj provedbi pokazala nedovoljno učinkovita te ih je radi jednoznačnog tumačenja i jednostavnijeg i lakšeg provođenja potrebno izmijeniti i dopuniti
–     kako bi se zadovoljile stambene i druge potrebe stanovnika Općine Sveti Petar u Šumi, IV. ID PPUO preispitati će se mogućnosti proširenja građevinskih područja naselja u skladu s odredbom članka 47. Zakona o prostornom uređenju;
–      kako bi se omogućio daljnji gospodarski razvoj Općine Sveti Petar u Šumi, IV. ID PPUO će se preispitati mogućnosti proširenja izdvojenih građevinskih područja i područja ostalih namjena izvan građevinskih područja
–      usklađenje IV. ID PPUO-a s važećim zakonskim i podzakonskim propisima;
–      usklađenje IV. ID PPUO-a s razvojnim ciljevima Općine Sveti Petar u Šumi;
–      usklađenje Plana sa Prostornim planom Istarske županije;
–      izmjene i dopune u skladu sa zahtjevima, podacima, planskim smjernicama odnosno propisanim dokumentima koje dostave nadležna javnopravna tijela.

ODLUKA o izradi IV. ID PPUO Sveti Petar u Šumi.pdf

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SUNČANE ELEKTRANE K.D.IDEA. PLUS

Na temelju članka 86., stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)  donosi  se Odluka o izradi UPU sunčane elektrane K.D.IDEA. PLUS, radi detaljne razrade prostorno–programskog rješenja za izgradnju sunčane elektrane unutar dijela građevinskog područja gospodarsko/proizvodne zone “”Škripelj””. 

ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja sunčane elektrane K.D. IDEA PLUS.pdf

 

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Poziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi

Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi

Poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi

I. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi

Temeljem članka 87. stavka 2. i 3. Zakona o lokalnim izborima( “Narodne novine” br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), konstituirajuća sjednica predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave saziva se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora. Kako su konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi objavljeni 31. svibnja 2021.g., konstituirajuća sijedica Općinskog vijeća sazvana je za 16. lipnja 2021.godine.

1. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća.doc

Zapisnik sa I. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi od 16.06.2021.g..pdf

PROGRAMI JAVNIH POTREBA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2021.g.

Ovi Programi utvrđuju sadržaje, oblike i način zadovoljavanja javnih potreba u području predškolskog obrazovanja i naobrazbe; školstva i obrazovanja, kulturi i socijalno zdravstvenih potreba te gradnje i održavanja komunalne infrastrukture.

IZMJENE PROGRAMAI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMIZA 2021.g..pdf

PROGRAMI JAVNIH POTREBA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2021.g.pdf

PROGRAMI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI U 2021.g.pdf

PROGRAMI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI U 2021.g.pdf

IZMJENE PROGRAMI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2021.g..pdf

PLAN PRORAČUNA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2021.g i PROJEKCIJE ZA RAZDOBLJE 2022.-2023.g

Općinsko vijeće Općine Sveti Petar u Šumi je na temelju Zakona o proračunu i Statutu Općine Sveti Petar u Šumi donijelo Plan Proračuna Općine Sveti Petar u Šumi za 2020.g. i Projekcije za razdoblje 2022.-2023.g. Plan proračuna se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PRORAČUNA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2022.G..pdf

Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2021..pdf

PLAN PRORAČUNA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2021. I PROJEKCIJA ZA 2022-2023 GODINU.pdf

PRORAČUN OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2020.g. I PROJEKCIJA ZA 2021-2022 g.
Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2020. godinu.pdf

Plan Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2020.g i Projekcija za 2021-2022.g.pdf

III. Izmjene i dopune PPUO Sveti Petar u Šumi

U tijeku je izrada III. Izmjena i dopuna PPUO Sveti Petar u Šumi koja se provodi temeljem Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv. Petar u Šumi (“Službene novine Grada Pazina” broj 17/18.).  O prijedlogu navedemog plana provest će se javna rasprava a obavijest o istoj objaviti će se u dnevnom tisku “”Glas Istre”” te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Izmjenama i dopunama plana prethodi donošenje “Prometne studije”.

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar u Šumi.pdf

ODLUKA o donošenju III. Izmjena i dopuna PPUO Sveti Petar u Šumi.pdf

4.A. GRAĐEVNO PODRUČJE NASELJA-SJEVER.pdf

4.B. GRAĐEVNO PODRUČJE NASELJA-JUG.pdf

Odluka o izradi III. Izmjena i dopouna PPUO Sveti Petar u Šumi.pdf

IZBORI ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA 

Vlada
Republike Hrvatske je za dan  5. svibnja 2019. godine raspisala
izbore za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave.

Gradsko
izborno povjerenstvo Grada Pazina donijelo je Rješenje o određivanju biračkog
mjesta na području Grada Pazina na kojem će glasovati birači s prebivalištem i
u Općini Sveti Petar u Šumi.

Rješenje o određivanju biračkog mjesta.pdf

IZBORI ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT

Predsjednica Republike Hrvatske je 25. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 26. svibnja 2019.godine.

Zbirna lista pravovaljanih kand. lista.pdf

Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Općine Sveti Petar u Šumipdf.pdf

Pravovaljano prihvacene kandid. liste.pdf

Odluka o raspisivanju izbora.pdf

logo-sveti-petar-sv-petar-svpetar-znak-samo

Općina Sv. Petar u Šumi

Sv. Petar u Šumi 6
52404 Sv. Petar u Šumi
Republika Hrvatska
OIB: 95418771492
IBAN: HR6224020061843300000

Pon – Pet: 7:00 – 15:00

Korisni linkovi

Općina Sveti Petar u Šumi © 2023. Sva prava pridržana

Dizajn i razvoj: https://appydevelopment.com

Skip to content