Općinsko vijeće

Članovi Općinskog vijeća Općine Sv. Petar u Šumi:

1. NADIR BREŠĆIĆ Predsjednik općinskog vijeća, HDZ
2. MARKO GLJUŠĆIĆ, dipl.ing. Potpredsjednik općinskog vijeća, HDZ
3. NEVEN TURČINOVIĆ HDZ
4. FILIP MODRUŠAN HDZ
5. MIRJANA BANOVAC HDZ
6. upražnjeno mjesto IDS
7. SANDRA BANČIĆ nezavisna
8. ALJOŠA JAŠIĆ nezavisni
9. SEBASTIJAN BANČIĆ nezavisni

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i obveza jedinice lokalne samouprave i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće:

 • donosi Statut Općine,
 • donosi Poslovnik Općinskog vijeća,
 • donosi Proračun i Godišnji obračun proračuna Općine,
 • donosi godišnji program rada Općinskog vijeća
 • donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine u skladu sa zakonom,
 • donosi odluke o prihodima i naknadama Općine u skladu s zakonom,
 • donosi dokumente prostornog uređenja Općine,
 • raspisuje referendum u skladu s zakonom,
 • donosi odluku o promjeni granice Općine,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela općine,
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, kulturnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu s zakonom,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonima,
 • odlučuje o kupnji i prodaji dionica odnosno udjela Općine u trgovačkim društvima kojih je Općina su/osnivač,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i o davanju jamstava u skladu sa zakonom,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave u skladu s općim aktom i zakonom
 • donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
 • dodjeljuje javna priznanja Općine
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće obavlja izbor, imenovanja i razrješenja:

 • predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • predsjednika i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • drugih nositelja i predstavnika Općine u tijelima i institucijama određenim ovim Statutom i drugim propisima.

Općinsko vijeće čini 9 vijećnika izabranih u skladu s odredbama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave na vrijeme od četiri godine koliko im traje mandat. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika koji se biraju iz redova vijećnika.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se pojedinačno na način i u postupku propisanim poslovnikom Općinskog vijeća, statutom i zakonom. Općinsko vijeće radi na sjednici ako je istoj nazočna većina svih vijećnika. Općinsko vijeće, u pravilu, donosi odluke većinom glasova nazočnih vijećnika osim u slučajevima kad je propisana druga većina.

Većinom glasova svih vijećnika odlučuje se o:
Statutu Općine Sveti Petar u Šumi i Poslovniku o radu Općinskog vijeća, odnosno statutarnoj odluci, proračunu ili odluci o privremenom financiranju Općine Sveti Petar u Šumi i godišnjem obračunu proračuna, izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, iskazivanju nepovjerenja predsjedniku Općinskog vijeća, odnosno njegovom zamjeniku, drugim pitanjima, kada je to sukladno odredbama zakona i Statuta.

logo-sveti-petar-sv-petar-svpetar-znak-samo

Općina Sv. Petar u Šumi

Sv. Petar u Šumi 6
52404 Sv. Petar u Šumi
Republika Hrvatska
OIB: 95418771492
IBAN: HR6224020061843300000

Pon – Pet: 7:00 – 15:00

Korisni linkovi

Općina Sveti Petar u Šumi © 2023. Sva prava pridržana

Dizajn i razvoj: https://appydevelopment.com

Skip to content