Prostorni planovi

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DIJELA NASELJA SVETI PETAR U ŠUMI “TEŽA II”

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Sveti Petar u Šumi “Teža II”

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Sveti Petar u Šumi “Teža II” počinje 24. lipnja 2024. godine, a završava 23. srpnja 2024. godine. Javno izlaganje održat će se 04. srpnja 2024. godine u zgradi “Čitaonica” u Sv. Petru u Šumi, na adresi Sv. Petar u Šumi bb, s početkom u 14,00 sati.

OBAVIJEST o javnoj raspravi – UPU Teža II

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SUNČANE ELEKTRANE K.D. IDEA PLUS

Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga UPU-a sunčane elektrane K.D. IDEA PLUS

IZVJEŠĆE o javnoj raspravi UPU-a sunčane elektrane K.D. IDEA PLUS
OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja sunčane elektrane K.D. IDEA PLUS

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja sunčane elektrane K.D. IDEA PLUS počinje 11. ožujka 2024. godine, a završava 10. travnja 2024. godine. Javno izlaganje održat će se 25. ožujka 2024. godine u zgradi “Čitaonica” u Sv. Petru u Šumi, na adresi Sv. Petar u Šumi bb, s početkom u 14,00 sati.

OBAVIJEST o javnoj raspravi
PRIJEDLOG PLANA UPU SUNČANE ELEKTRANE K.D.IDEAPLUS-ODREDBE
KNJIGA II – OBRAZLOŽENJE PLANA
SAŽETAK ZA JAVNOST
1. Namjena površina Model
2.1. Promet Model
2.2. Elektroenergetika Model
3. Uvjeti korištenja_oblici korištenja Model
4. Način i uvjeti gradnje Model

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja IV. Izmjena i dopuna PPU Općine Sv. Petar u Šumi na okoliš

ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. ID PPUO Sv. Petar u Šumi

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA -SUNČANA ELEKTRANA “ŠKRIPELJ”

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju, donijeta je Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sunčane elektrane Škripelj, a radi detaljne razrade prostorno–programskog rješenja za izgradnju sunčane elektrane unutar dijela građevinskog područja gospodarske proizvodne namjene “Škripelj” u Svetom Petru u Šumi.

Urbanistički planovi
4. Uvjeti gradnje-Model_compressed (2).pdf
2.1 Promet-Model_compressed.pdf
2.2 Elektronicke komunikacije-Model_compressed.pdf
2.4 Voda i Odvodnja za donosenje.pdf
3. UPU SUNCANA ELEKTRANA SKRIPELJ -PRILOZI, OBRAZLOŽENJE.pdf
1 za donosenje Tekst UPU suncane elektrane Skripelj.pdf
3. Oblici koristenja za donosenje.pdf
2.3 Elektroenergetika za donosenje.pdf
ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu.pdf
3. Oblici koristenja-Model_compressed (2).pdf
2.4 Vodoopskrba i odvodnja-Model_compressed (1).pdf
IZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI UPU Sunčana elektrana Skripelj.pdf
1. Namjena povrsina za donosenje.pdf
4. Uvjeti gradnje za donosenje.pdf
2.1 Promet za donosenje.pdf
2.2 EKI za donosenje.pdf
2. TEKSTUALNI DIO JAVNE RASPRAVE.pdf
1. UPU SUNCANA ELEKTRANA SKRIPELJ – SAZETAK ZA JAVNOST.pdf
OBJAVA javne rasprave-Sunčana elektrana Škripelj.pdf
ODLUKA o izradi UPU sunčane elektrane Škripelj.pdf
1. Namjena povrsina-Model_compressed (1).pdf

III. IZMJENE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI

4.B. GRAĐEVNO PODRUČJE NASELJA-JUG.pdf

ODLUKA o donošenju III. Izmjena i dopuna PPUO Sveti Petar u Šumi.pdf

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar u Šumi

4.A. GRAĐEVNO PODRUČJE NASELJA-SJEVER.pdf

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. ID PPUO SVETI PETAR U ŠUMI

Temeljem čl. 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19.) objavljuje se Ponovna javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar u Šumi koja će se provesti od 8. lipnja 2020.g. do 16. lipnja 2020.g., a javno izlaganje će se održati 8. lipnja 2020.g. u zgradi “Čitaonica” s početkom u 19.00. sati.

ID PPUO SPuŠ – PPJR – tekstualni dio 2020.pdf

2.D. Vodnogospodarski sustavi i odlaganje otpada.pdf

3.A. Prirodna i graditeljska baština.pdf

3.B. Područja posebnih ograničenja u korištenju.pdf

Izvješće o provedenoj ponovnoj Javnoj raspravi III. ID PPUO Sveti Petar u Šumi.pdf

3.C. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite.pdf

4.A. Građevna područja – sjever.pdf

OBJAVA – Ponovna javna rasprava.pdf

2.C. Energetski sustavi.pdf

4.B. Građevna područja – jug.pdf

1.A. Koristenje i namjena povrsina.pdf

2.A. Promet.pdf

2.B. Pošta i telekomunikacije.pdf

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Sv. Petar u Šumi

Temeljem čl. 96. Zakona o prostornom uređenju, objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar u Šumi

III. ID PPUO Sv. Petar u Šumi – PPJR .pdf

2.B. Pošta i telekomunikacije.pdf

5.IZVOD IZ PPIZ-1.A. Koristenje i namjena povrsina.pdf

III Izmjene i dopune PPUO Sv. Petar u Šumi-OBJAVA Javne rasprave.pdf

4.A. SVETI PETAR U SUMI – SJEVER.pdf

IZVJEŠĆE – o Javnoj raspravi.pdf

3.A. Područja posebnih uvjeta korištenja.pdf

2.A. Promet.pdf

3.C. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite.pdf

2.D. Vodnogospodarski sustavi i odlaganje otpada.pdf

1.A. Koristenje i namjena povrsina.pdf

2.C. Energetski sustavi.pdf

4.B. SVETI PETAR U SUMI – JUG.pdf

3.B. Područja posebnih ograničenja u korištenju.pdf

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Boška”

Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna UPU Boška, općina Sv. Petar u Šumi.pdf

Odluka o donošenju I. ID UPU BOŠKA.pdf

I. ID UPU BOŠKA- PROČIŠĆENI TEKST.pdf

PPUO SV. PETAR U ŠUMI- II. Izmjene i dopune plana

Prostorni plan uređenja Općine Sv. Petar u Šumi-II. Izmjene i dopune plana donijete su na sjednici Općinskog vijeća 02. rijna 2015.g. i objavljene (S.N. Grada Pazina broj 27/15).Odluka o donošenju PPUO Sv. Petar u Šumi-Pročišćeni tekst Odluke za provođenje, objavljena (S.N. Grada Pazina broj. 49/15)

4. GRAĐEVNA PODRUČJA-4.E..pdf

4. GRAĐEVNA PODRUČJA-4.B.pdf

PPUO-SVETI PETAR U SUMI – PROČIŠĆENI TEKST ODLUKE 2015.pdf

4. GRAĐEVNA PODRUČJA-4.C.pdf

4. GRAĐEVNA PODRUČJA-4.D..pdf

4. GRAĐEVNA PODRUČJA-4.A.pdf

3.C.PODRUCJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREDJENJA I ZASTITE.pdf

logo-sveti-petar-sv-petar-svpetar-znak-samo

Općina Sv. Petar u Šumi

Sv. Petar u Šumi 6
52404 Sv. Petar u Šumi
Republika Hrvatska
OIB: 95418771492
IBAN: HR6224020061843300000

Pon – Pet: 7:00 – 15:00

Korisni linkovi

Općina Sveti Petar u Šumi © 2023. Sva prava pridržana

Dizajn i razvoj: https://appydevelopment.com

Skip to content