NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

Općina Sv. Petar u Šumi raspisuje N A T J E Č A J za
dodjelu stipendija studentima u  2019/2020.
školskoj godini

 

I.

Za školsku 2019/2020. godinu Općina
Sv. Petar u Šumi raspisuje natječaj za dodijelu 
studenske stipendije za nastavak školovanja u  višim školama ili  učilištima.

Stipendije se odobravaju za period
trajanja obrazovnog programa dotične više škole ili učilišta, a studentima i za
vrijeme apsolventskog staža u trajanju od šest (6) mjeseci.

II.

Izbor Stipendista izvršit će se na
osnovi Rang liste podnositelja Zamolbi za stipendije, u skladu s Pravilnikom o
dodjeljivanju stipendija studentima i ovim Natječajem, broj stipendija
ovisno o studiju kao i financijskim mogućnostima Stipenditora.

Visina stipendije, način i rokovi
isplate, te obveze Stipendista prema Stipenditoru, bit će utvrđeni Ugovorom o
stipendiranju između Stipendista i Stipenditora, na osnovi Pravilnika iz stavka
1. ove točke Natječaja.

Stipendije će se isplaćivati za
vrijeme školske godine, tj. od 1. listopada tekuće, do 31. srpnja iduće godine.

III.

Prijave na ovaj Natječaj podnose
se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv.
Petar u Šumi, a obrazac Prijave može se dobiti u
prostorijama Općine Sv. Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6.

Prijavi za natječaj prilaže se:

1.

a) Potvrda – Uvjerenje ili druga isprava o
plaći za mjesec lipanj-srpanj-kolovoz  2019.
godine, za članove domaćinstva koji obavljaju nesamostalni rad u poduzećima,
ustanovama, tvrtkama,

 b)
Rješenje Porezne uprave – Pazin (izdan na temelju ostvarenog dohotka u 2018.
godini) za članove domaćinstva koji obavljaju samostalni rad (razni obrti),  

 c)
Odsječak mirovine za mjesec kolovoz, za članove domaćinstva koji su
umirovljenici,

d) Potvrda o primicima od autorskih honorara
i drugim primanjima članova zajedničkog domaćinstva podnosioca Prijave,

2. Izjava odnosno uvjerenje o članovima
zajedničkog domaćinstva (obrazac se može dobiti u sjedištu Općine),

3. Fotokopija svjedodžbe IV razreda srednje škole
i svjedodžba o maturi  – uz predočenje
originala tih isprava ili ovjerene od dotične srednje škole,

4. Isprave i dokumentacija o sudjelovanju i o
plasmanu na županijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju u prethodnoj
studijskoj godini iz predmeta ili područja značajnih za nastavak studiranja
(ako ih podnosilc Prijave ima),

5. Potvrdu ili uvjerenje o upisu u
odgovarajuću višu školu (učilište), odnosno na odgovarajuću godinu školovanja
(za sebe te za braću i sestre, ako ih ima i ako se školuje izvan područja
Općine),

6. Druge dokumente, ako su potrebni za
dokazivanje ispunjavanja uvjeta ovoga Natječaja.

IV.

Na osnovi ovoga Natječaja stipendija se može
dodijeliti redovitim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Sv.
Petar u Šumi.

Prijave na Natječaj s ispravama i dokumentacijom
iz točke III. ovoga Natječaja donose se ili dostavljaju se tijelu iz točke III.
stavak 1. ovoga  Natječaja, i to:

a) najkasnije do 22. listopada 2019. godine.

Napomena: Zakašnjele i nepotpune Prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dodatne obavijesti u svezi provedbe ovoga Natječaja mogu se dobiti u upravi
Općine Sv. Petar u Šumi ili na telefon 686-444, pravo na ostvarivanje stipendije ima
kućanstvo koje nema financijskih obveza prema Općini.

KLASA: 602-01/19-01/02

URBROJ: 2163/03-03-01-19-1

Sv. Petar u Šumi, 23. rujna 2019.

      

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI

Načelnik

dr.sc.  Mario Bratulić

 

Obrasci studentske stipendije.doc

Previous OPĆINA SUFINANCIRA RADNE BILJEŽNICE I ŠKOLSKI PRIBOR ZA SVE UČENIKE
logo-sveti-petar-sv-petar-svpetar-znak-samo

Općina Sv. Petar u Šumi

Sv. Petar u Šumi 6
52404 Sv. Petar u Šumi
Republika Hrvatska
OIB: 95418771492
IBAN: HR6224020061843300000

Pon – Pet: 7:00 – 15:00

Korisni linkovi

Općina Sveti Petar u Šumi © 2023. Sva prava pridržana

Dizajn i razvoj: https://appydevelopment.com

Skip to content