STUDENTSKE STIPENDIJE

Izbor Stipendista izvršit će se na osnovi Rang liste
podnositelja Zamolbi za stipendije, u skladu s Pravilnikom o dodijeljivanju
stipendija studentima i ovim Natječajem, a broj stipendija ovisno o studiju kao
i financijskim mogućnostima Stipenditora.

Visina stipendije, način i rokovi isplate, te obveze
Stipendista prema Stipenditoru, bit će utvrđeni Ugovorom o stipendiranju između
Stipendista i Stipenditora, na osnovi Pravilnika iz stavka 1. ove točke
Natječaja.

Stipendije će se isplaćivati za vrijeme školske godine, tj.
od 1. listopada tekuće, do 31. srpnja iduće godine.

Prijave na ovaj Natječaj podnose se Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Sv. Petar u Šumi. Obrazac
Prijave može se dobiti u prostorijama Općine Sv. Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi
6.

           

Prijavi za natječaj prilaže se:

 

            1. a) Potvrda – Uvjerenje ili
druga isprava o plaći za mjesec lipanj-srpanj-kolovoz  2023. godine, za članove domaćinstva koji
obavljaju nesamostalni rad u poduzećima, ustanovama, tvrtkama,

                b) Rješenje Porezne uprave – Pazin (izdano
na temelju ostvarenog dohotka u 2022. godini) za članove domaćinstva koji
obavljaju samostalni rad (razni obrti),

              c) Odsječak mirovine za mjesec kolovoz, za
članove domaćinstva koji su umirovljenici,

               d) Potvrda o primicima od autorskih honorara
i drugim primanjima članova zajedničkog domaćinstva podnosioca Prijave,

            2. Izjava
odnosno uvjerenje o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac se može dobiti u
sjedištu Općine),

            3. Fotokopija
svjedodžbe IV razreda srednje škole i svjedodžba o maturi- uz predočenje
originala tih isprava ili ovjerene od dotične srednje škole,

            4. Isprave
i dokumentacija o sudjelovanju i o plasmanu na županijskom, državnom ili
međudržavnom natjecanju u prethodnoj studijskoj godini iz predmeta ili područja
značajnih za nastavak studiranja (ako ih podnosioc Prijave ima),

            5. Potvrdu
ili uvjerenje o upisu u odgovarajuću višu školu (učilište), odnosno na
odgovarajuću godinu školovanja (za sebe te za braću i sestre, ako ih ima i ako
se školuju izvan područja Općine),

            6. Druge
dokumente, ako su potrebni za dokazivanje ispunjavanja uvjeta ovoga Natječaja.

           

Na osnovi ovoga Natječaja stipendija se može dodijeliti redovitim studentima koji imaju
prebivalište na području Općine Sv. Petar u Šumi
.

Prijave na Natječaj s ispravama i dokumentacijom iz točke III.
ovoga Natječaja donose se ili dostavljaju se tijelu iz točke III. stavak 1.
ovoga  Natječaja, i to:

 

·       najkasnije
do 23. listopada 2023. godine.

 

Napomena: Zakašnjele
i nepotpune Prijave neće se uzeti u razmatranje. Dodatne obavijesti u svezi
provedbe ovoga Natječaja mogu se dobiti u upravi Općine Sv. Petar u Šumi ili na
telefon 686-444, a pravo na ostvarivanje
stipendije ima kućanstvo koje nema financijskih obveza prema Općini.

 KLASA: 604-01/23-02/01

URBROJ: 2163-34-03/01-23-1

Sv. Petar u Šumi, 18. rujna 2023.

   OPĆINA SV. PETAR U
ŠUMI 

                 Načelnik

     Mario Bratulić, dr. vet.
med. v.r.
   

    

 

 

 

 

Studentska stipendija-obrasci 2023..doc

Previous ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE NABAVE RADNIH BILJEŽNICA I ŠKOLSKOG PRIBORA
logo-sveti-petar-sv-petar-svpetar-znak-samo

Općina Sv. Petar u Šumi

Sv. Petar u Šumi 6
52404 Sv. Petar u Šumi
Republika Hrvatska
OIB: 95418771492
IBAN: HR6224020061843300000

Pon – Pet: 7:00 – 15:00

Korisni linkovi

Općina Sveti Petar u Šumi © 2023. Sva prava pridržana

Dizajn i razvoj: https://appydevelopment.com

Skip to content